Oncologisch voetzorgverlener

Een Oncologisch Voetzorgverlener (OVV) is zich bewust van de implicaties van de ziekte kanker en de behan­deling ervan, en kan een veilig en doelmatig voet­zorg­verlenings­traject inzetten in afstem­ming met de behandelend arts of verpleeg­kundige.

Een oncologisch voetverzorger verleent voetzorg aan cliënten met kanker. Hij/zij is opgeleid om voeten te screenen, bijwerkingen van behandelingen te herkennen, de voeten te verzorgen (mits de situatie dat toelaat) en bevin­dingen terug te koppelen aan het onco­logisch behandelteam zoals: de behandelend arts/oncoloog of oncologisch verpleegkundige. Het doel is de voeten van kanker­patiënten in een zo optimaal mogelijke conditie te brengen en te houden. Zo wordt de veiligheid en de gezondheid van de kanker­patiënt ondersteund.

Bent u onder oncologische behandeling, dan is het van belang dat u een OVV laat weten of u onder behandeling bent. Meld wanneer de laatste chemokuur of bestraling heeft plaatsgevonden en wie uw oncologisch behandelaar en huisarts zijn. Een kankerpatiënt mag namelijk niet zonder meer een voetzorgtraject ondergaan. Een OVV kan overleg plegen met uw medisch specialist. Als u actief wordt behandeld tegen kanker, is het belangrijk dat de verpleegkundige of behan­de­lend arts aangeeft dat er geen contra-indicatie is voor de voetzorg.

Mogelijke klachten die kunnen ontstaan door behandeling:

  • neuropathie, stoornis als gevolg van zenuw­bescha­diging aan handen en voeten;
  • huidaandoeningen;
  • nagelaandoeningen;
  • hand- en voet syndroom: reactie van de huid van de hand­palmen en voetzolen.

De folder oncologisch voetzorg­verlener is te verkrijgen in de praktijk. Bron: de Medische voet

Tevens is M. Reijerman lid van het oncologie Netwerk Apeldoorn Noord West.

Dit netwerk bestaat uit zorg­ver­leners die samenwerken in de eerstelijnszorg in Apeldoorn en omstreken.

Oncologische patiënten en hun familie kunnen gebruik maken van de diensten van dit netwerk.

Wanneer u of uw naaste te maken krijgt met kanker, verandert uw leven drastisch en in een korte tijd. Vaak heeft u met meerdere zorg­verleners te maken en is goede samenwerking van belang. De deelnemende zorgverleners heb­ben ervaring in het begeleiden van oncologische cliënten en zijn op de hoogte van elkaars werk­wijze. Zo kunnen, samen met u, alle nood­zakelijke behandelingen goed op elkaar afgestemd worden. De hulpvraag van de cliënt staat centraal in de zorg- en hulp­verlening. Behandeling vindt plaats in de praktijk van de desbe­tref­fende zorgverlener.

Zie ook http://www.oncologienetwerkapeldoorn.nl/apeldoorn-noord-west/

Scroll to Top