Voorwaarden

Algemene Voorwaarden VoetFocus Apeldoorn

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen VoetFocus Apeldoorn en een cliënt waarop  deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Diensten

VoetFocus Apeldoorn zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeen­stemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3. Afspraken

Behandelen vinden uitsluitend op afspraak plaats. Afspraken kunnen  telefonisch, via mail of via de website worden gemaakt.

De cliënt dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig mogelijk – uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak – aan VoetFocus Apeldoorn door te geven. De afmelding kan telefonisch of per e-mail geschieden.

Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan mag VoetFocus Apeldoorn 100% honorarium voor de gereser­veerde tijd aan cliënt doorberekenen

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, dan mag VoetFocus Apeldoorn de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Bij verhindering van de afspraak door VoetFocus Apeldoorn, dient deze annulering zo spoedig mogelijk aan de cliënt te zijn doorgegeven, doch uiterlijk 24 uur van te voren.

Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden. Overmacht omvat datgene wat de Wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Tarieven en betaling

VoetFocus Apeldoorn vermeldt alle tarieven van behandelingen zichtbaar op de website van de praktijk. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of de voorraad strekt.

De cliënt dient na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten, contant of per factuur te voldoen.

VoetFocus Apeldoorn is gerechtigd om voor niet betaalde facturen een incassobureau in te schakelen.

Voor cliënten die vallen onder de podotherapeuten Van Asselt, Hurenkamp en Van de Beek, zal de factuur voor de medisch noodzakelijke behandeling worden ingediend bij de desbetreffende podotherapeut. Overige voetzorg dient door de cliënt contant of per factuur betaald te worden aan VoetFocus Apeldoorn.

6. Persoonsgegeven en privacy

De cliënt voorziet tijdens het eerste consult alle gegevens die relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening aan VoetFocus Apeldoorn. De persoonlijke gegevens worden door VoetFocus Apeldoorn opgenomen in een geautomatiseerd systeem en behandelt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de cliënt ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals huisarts of medisch specialist. De cliënt heeft te allen tijde recht op inzicht in de eigen behandelgegevens.

7. Geheimhouding

VoetFocus Apeldoorn is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt verteld tijdens een behandeling.

De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, VoetFocus Apeldoorn verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid

VoetFocus Apeldoorn kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. VoetFocus Apeldoorn is niet verantwoor­delijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen die door cliënt zijn meegenomen naar de praktijk.

9. Beschadiging en diefstal

De cliënt is aansprakelijk voor toegebrachte schade aan het meubilair, instrumenten en en/of materialen van VoetFocus Apeldoorn.

Diefstal wordt door VoetFocus Apeldoorn altijd gemeld bij de politie.

10. Garantie

VoetFocus Apeldoorn geeft één week (zeven dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie komt te vervallen indien:

  • de cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd
  • de cliënt de verwijzing naar een andere discipline niet heeft opgevolgd
  • de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt.

11. Klachten

Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk  of telefonisch worden gemeld aan VoetFocus Apeldoorn.

VoetFocus Apeldoorn dient de cliënt binnen zeven dagen na ontvangst van de klacht, een adequaat antwoord te geven. Indien de klacht gegrond is dan zal VoetFocus Apeldoorn de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Indien VoetFocus Apeldoorn en cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen dan kan de cliënt het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie.

12. Gedrag

De cliënt dient zich in de praktijk volgens de algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien een cliënt na waarschuwing, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft VoetFocus Apeldoorn het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te ontzeggen zonder opgaaf van redenen.

13. Recht

Op welke overeenkomst tussen VoetFocus Apeldoorn en cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.

Scroll naar boven